مسول فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                                                      

   

 

  

نام و نام خانوادگی:حمید رضا باقری نیکو

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

سمت: مسؤل فناوری اطلاعات 

 مقطع تحصیلی:فوق لیسانس