کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:ایدا جلیله

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

 مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

ایمیل: aida.jalile@yahoo.com