مدیر حراست
نام و نام خانوادگی: افشین قاسم زاده
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد