مدیر حراست




نام و نام خانوادگی: افشین قاسم زاده
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد