مدیر دفتر فنی طرح های عمرانی
نام و نام خانوادگی:مهدی محرم پور
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد